Daňové poradenství, účetnictví, mzdy

Sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.


Aktuálně z profese daňového poradenství:

Informace k novele zákona o DPH v souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství

Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 2. prosince 2022 jako zákon č. 366/2022 Sb., dochází ke zvýšení limitu pro vznik plátcovství ze zákona z titulu překročení obratu z dosavadní částky 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

Celá novela nabývá účinnosti od 1. 1. 2023, kromě přechodných ustanovení čl. II bodů 1 až 5 a 8 až 10, která upravují přechod na vyšší limit pro plátcovství ze zákona. Ta nabývají účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

Ve zkratce jde o to, že osoba povinná k dani, která překročí obrat pro povinnou registraci (1 mil. Kč) v listopadu nebo prosinci 2022, kdy ještě platí původní limit, se nestává plátcem DPH, pokud jednoznačně nepotvrdí správci daně svůj úmysl stát se plátcem DPH. Naopak registrovaní plátci DPH, mohou požádat o zrušení registrace, pokud mají obrat nad 1 mil. Kč, ale pod 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení. Žádost o zrušení registrace musí být podána do 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, tedy do 8. 12. 2022, a to elektronicky prostřednictvím formuláře Žádost o zrušení registrace. Možnost požádat o zrušení plátcovství mají výjimečně také osoby, které jsou plátci z důvodu nabytí obchodního závodu či převodu jmění nebo osoby pokračující v ekonomické činnosti po zemřelém plátci. Také v tomto případě je potřeba do 8. 12. 2022 podat žádost o zrušení registrace. Tato možnost je podstatná pro osoby, které mají obrat v rozmezí 1-2 mil. Kč a chtějí v roce 2023 využít režim paušální daně pro účely daně z příjmů fyzických osob.

Přesnější informace lze nalézt také v Informaci GFŘ. (ze dne: 4.12.2022)

Prominutí záloh na silniční daň a možnost odložit platby DPH u dopravců

Bylo zveřejněno rozhodnutí o prominutí záloh na silniční daň a příslušenství DPH (Finančním zpravodaji č. 6/2022).

Jedná se tedy o 2 prominutí:

1) Promíjí se zálohy na silniční daň splatné dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022. Toto prominutí platí pro všechny daňové subjekty.
2) Oproti tomu prominutí úroku z prodlení či z posečkané částky na DPH platí pouze pro dopravce za zdaňovací období únor 2022 – srpen 2022 nebo za 1Q 2022 nebo 2Q 2022 (podle zdaňovacího období plátce). Je třeba splnit podmínky, kdy více jak 50 % příjmů za dané období pochází z podnikání v oblasti dopravy, zároveň daňový subjekt oznámí finančnímu úřadu ve lhůtě pro podání daňového přiznání skutečnost, že využije této možnosti a poslední podmínkou je, že daňový subjekt uhradí dlužnou DPH za předmětné zdaňovací období do 31. 10. 2022.
(ze dne: 3.4.2022)

Více informací z profese daňového poradenství. Chcete novinky týkající se daňového poradenství dostávat automaticky na Váš email? Využijte službu newsletter. Zaregistrujte jednoduše svůj email k odběru novinek. Pokud si přejete službu odhlásit, přejděte na stránku odhlášení z odběru novinek.


Daňový kalendář - leden 2023

pondělí2.1.2023daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022
pondělí9.1.2023spotřební daňsplatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek20.1.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022
úterý24.1.2023spotřební daňsplatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
středa25.1.2023daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022
spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2022
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)
úterý31.1.2023daň silničnídaňové přiznání a splatnost daně za rok 2022
daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023
daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022

Více v celém daňovém kalendáři pro rok 2023.

Daňový kalendář za rok 2022.


dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141