Daňové poradenství, účetnictví, mzdy

Sledování aktuálního vývoje daňové a účetní legislativy a její využití v praxi.


Aktuálně z profese daňového poradenství:

Zřízení datové schránky pro OSVČ a povinnost elektronické komunikace se správcem daně

V souvislosti s novelou, kterou se datové schránky zřizují „automaticky“ po 1.1.2023 pro osoby samostatně výdělečně činné ("OSVČ") se zároveň zavádí pro tyto osoby povinnost činit formulářová podání vůči správci daně (zejména podat daňové přiznání) elektronicky, a to ve vztahu k podáním, kde alespoň částečně vystupují jako podnikající fyzická osoba.

Zpřístupnění datové schránky OSVČ má tedy kromě jiných oblastí podstatný dopad také na formu komunikace s finančními úřady a to jak ze strany OSVČ při podání formulářových podání, tak také na doručování písemností těmto osobám ze strany správce daně. Podrobnější info lze nalézt ve shrnutí na stránkách Finanční správy. (ze dne: 24.2.2023)

Informace k novele zákona o DPH v souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství

Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 2. prosince 2022 jako zákon č. 366/2022 Sb., dochází ke zvýšení limitu pro vznik plátcovství ze zákona z titulu překročení obratu z dosavadní částky 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

Celá novela nabývá účinnosti od 1. 1. 2023, kromě přechodných ustanovení čl. II bodů 1 až 5 a 8 až 10, která upravují přechod na vyšší limit pro plátcovství ze zákona. Ta nabývají účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

Ve zkratce jde o to, že osoba povinná k dani, která překročí obrat pro povinnou registraci (1 mil. Kč) v listopadu nebo prosinci 2022, kdy ještě platí původní limit, se nestává plátcem DPH, pokud jednoznačně nepotvrdí správci daně svůj úmysl stát se plátcem DPH. Naopak registrovaní plátci DPH, mohou požádat o zrušení registrace, pokud mají obrat nad 1 mil. Kč, ale pod 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení. Žádost o zrušení registrace musí být podána do 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, tedy do 8. 12. 2022, a to elektronicky prostřednictvím formuláře Žádost o zrušení registrace. Možnost požádat o zrušení plátcovství mají výjimečně také osoby, které jsou plátci z důvodu nabytí obchodního závodu či převodu jmění nebo osoby pokračující v ekonomické činnosti po zemřelém plátci. Také v tomto případě je potřeba do 8. 12. 2022 podat žádost o zrušení registrace. Tato možnost je podstatná pro osoby, které mají obrat v rozmezí 1-2 mil. Kč a chtějí v roce 2023 využít režim paušální daně pro účely daně z příjmů fyzických osob.

Přesnější informace lze nalézt také v Informaci GFŘ. (ze dne: 4.12.2022)

Více informací z profese daňového poradenství. Chcete novinky týkající se daňového poradenství dostávat automaticky na Váš email? Využijte službu newsletter. Zaregistrujte jednoduše svůj email k odběru novinek. Pokud si přejete službu odhlásit, přejděte na stránku odhlášení z odběru novinek.


Daňový kalendář - červen 2023

pátek9.6.2023spotřební daňsplatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek15.6.2023daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
úterý20.6.2023daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023
pondělí26.6.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2023
daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2023
daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2023
energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023
spotřební daňsplatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daňdaňové přiznání za květen 2023
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)
pátek30.6.2023daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023
Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023

Více v celém daňovém kalendáři pro rok 2023.

Daňový kalendář za rok 2022.


dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.eu



Jan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141