Informace z profese daňového poradenství

Zřízení datové schránky pro OSVČ a povinnost elektronické komunikace se správcem daně

V souvislosti s novelou, kterou se datové schránky zřizují „automaticky“ po 1.1.2023 pro osoby samostatně výdělečně činné ("OSVČ") se zároveň zavádí pro tyto osoby povinnost činit formulářová podání vůči správci daně (zejména podat daňové přiznání) elektronicky, a to ve vztahu k podáním, kde alespoň částečně vystupují jako podnikající fyzická osoba.

Zpřístupnění datové schránky OSVČ má tedy kromě jiných oblastí podstatný dopad také na formu komunikace s finančními úřady a to jak ze strany OSVČ při podání formulářových podání, tak také na doručování písemností těmto osobám ze strany správce daně. Podrobnější info lze nalézt ve shrnutí na stránkách Finanční správy. (ze dne: 24.2.2023)

Informace k novele zákona o DPH v souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství

Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 2. prosince 2022 jako zákon č. 366/2022 Sb., dochází ke zvýšení limitu pro vznik plátcovství ze zákona z titulu překročení obratu z dosavadní částky 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

Celá novela nabývá účinnosti od 1. 1. 2023, kromě přechodných ustanovení čl. II bodů 1 až 5 a 8 až 10, která upravují přechod na vyšší limit pro plátcovství ze zákona. Ta nabývají účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení novely ve Sbírce zákonů.

Ve zkratce jde o to, že osoba povinná k dani, která překročí obrat pro povinnou registraci (1 mil. Kč) v listopadu nebo prosinci 2022, kdy ještě platí původní limit, se nestává plátcem DPH, pokud jednoznačně nepotvrdí správci daně svůj úmysl stát se plátcem DPH. Naopak registrovaní plátci DPH, mohou požádat o zrušení registrace, pokud mají obrat nad 1 mil. Kč, ale pod 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících nabytí účinnosti tohoto přechodného ustanovení. Žádost o zrušení registrace musí být podána do 5 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, tedy do 8. 12. 2022, a to elektronicky prostřednictvím formuláře Žádost o zrušení registrace. Možnost požádat o zrušení plátcovství mají výjimečně také osoby, které jsou plátci z důvodu nabytí obchodního závodu či převodu jmění nebo osoby pokračující v ekonomické činnosti po zemřelém plátci. Také v tomto případě je potřeba do 8. 12. 2022 podat žádost o zrušení registrace. Tato možnost je podstatná pro osoby, které mají obrat v rozmezí 1-2 mil. Kč a chtějí v roce 2023 využít režim paušální daně pro účely daně z příjmů fyzických osob.

Přesnější informace lze nalézt také v Informaci GFŘ. (ze dne: 4.12.2022)

Prominutí záloh na silniční daň a možnost odložit platby DPH u dopravců

Bylo zveřejněno rozhodnutí o prominutí záloh na silniční daň a příslušenství DPH (Finančním zpravodaji č. 6/2022).

Jedná se tedy o 2 prominutí:

1) Promíjí se zálohy na silniční daň splatné dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022. Toto prominutí platí pro všechny daňové subjekty.
2) Oproti tomu prominutí úroku z prodlení či z posečkané částky na DPH platí pouze pro dopravce za zdaňovací období únor 2022 – srpen 2022 nebo za 1Q 2022 nebo 2Q 2022 (podle zdaňovacího období plátce). Je třeba splnit podmínky, kdy více jak 50 % příjmů za dané období pochází z podnikání v oblasti dopravy, zároveň daňový subjekt oznámí finančnímu úřadu ve lhůtě pro podání daňového přiznání skutečnost, že využije této možnosti a poslední podmínkou je, že daňový subjekt uhradí dlužnou DPH za předmětné zdaňovací období do 31. 10. 2022.
(ze dne: 3.4.2022)

Pomoc Ukrajině - daňové souvislosti

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o daních z příjmů, která by již pro rok 2022 měla umožnit odpočet darů poskytnutých za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina, ale také by mělo dojít k prodloužení období pro uplatnění 30% limitu pro dary pro rok 2022. Více lze nalézt v informaci finanční správy.

Pokud jde o pohled z hlediska DPH, pak v případě materiálních darů platí vyjádření finanční správy. (ze dne: 10.3.2022)

Daňová správa konečně dne 15.2.2022 zveřejnila formulář DPFO

Více informací lze nalézt na webu Finanční správy. (ze dne: 16.2.2022)

Možnost zveřejnění účetní závěrky společně s podáním daňového přiznání

Za zdaňovací období započaté v roce 2021 (a také dále do budoucna) mohou účetní jednotky nově požádat správce daně z příjmů, aby rejstříkovému soudu předal účetní závěrku, která je součástí daňového přiznání. Tato žádost se podává prostřednictvím vyplnění přílohy k formuláři daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Související informace lze nalézt také v informaci GFŘ. (ze dne: 14.2.2022)

Ukončení provozu původních daňových informačních schránek

Dne 28. února 2022 bude ukončen provoz "původních" daňových schránek, tzv. DIS. Nově lze využívat služby tzv. DIS+ na stránkách mojedane.cz. Zároveň MF ČR zveřejnilo Příručku uživatele DIS+. (ze dne: 10.2.2022)

Přehled zaplacených záloh OSVČ - nově pouze elektronicky

Česká správa sociální zabezpečení spustila 26. ledna 2022 novou online službu Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ, a dle vyjádření na webových stránkách již nebude nadále rozesílat tzv. inventury pohledávek. Všechny informace by měly být k dispozici v nové službě ePortálu ČSSZ, kde lze také podat přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Pro přístup do portálu je možné využít připravený návod. (ze dne: 8.2.2022)

Změna sídla společnosti od 1.12.2021

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se sídla naší společnosti. Novým sídlem společnosti s platností od 1. 12. 2021 je:

dapor s.r.o.
Lednická 1533,
198 00 Praha 14

Tato adresa je současně nová adresa naší pražské kanceláře, korespondenční i fakturační adresa.

Ostatní identifikační údaje zůstávají nezměněny. Žádáme Vás o zaregistrování této změny a uvádění nové adresy na veškerých daňových dokladech a ostatních zákonných dokumentech.

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedené změny. (ze dne: 24.11.2021)

Posun termínů pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění

Komora daňových poradců ČR na svých webových stránkách zveřejnila informace o posunu termínu pro podání přehledů pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na zdravotní pojištění a sociální připojištění do 2.8.2021, resp. 30.6.2021. OSVČ, které podává daňové přiznání daňový poradce po datu 1.4.2021 na základě plné moci má také pro podání přehledu pro ČSSZ termín prodloužen do 2.8.2021. (ze dne: 2.4.2021)dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141