Informace z profese daňového poradenství

Liberační balíček III

V rámci mimořádných opatření bylo v rámci tzv. Liberačního balíčku III, který vyšel ve Finačním zpravodaji číslo 9 fakticky odloženo:

– podání přiznání a platba daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (zároveň dochází k prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

– prodlouženo prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

– posunuta lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (zároveň dochází k prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

Více informací lze nalézt také na stránkách MFČR. (ze dne: 11.6.2020)

Podpora pro s.r.o. – nejčastější otázky a odpovědi

MFČR zveřejnilo na svých webových stránkách otázky a odpovědi k plánované podpoře formou kompenzačního bonusu pro společníky malých s.r.o.. Jak je v textu upozorněno, jedná se zatím o verzi návrhu, tak jak byl schválený v pondělí 4. května vládou a jeho parametry tak před nabytím účinnosti mohou doznat změn. (ze dne: 8.5.2020)

Možnost posečkání s placením daně ze závislé činnosti a srážkové daně

GFŘ vydalo metodický pokyn, kterým umožnuje povolit posečkání (splátkování) záloh daně ze závislé činnosti, srážkové daně ze závislé činnosti a srážkové daně.
Posečkat lze s úhradou či povolit úhradu ve splátkách a to u povinností splatných v období od 20. 3. 2020 až do 31. 8. 2020. Posečkání je však možné povolit nejdéle do 30. 9. 2020.
Upozorňujeme, že žádosti o posečkání je nutné podávat za každý měsíc za který se o posečkání žádá a také za každou splatnou povinnost zvlášť. V žádosti je třeba uvést důvody pro posečkání a tyto důvody i doložit. Dopad mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 lze prokázat např. dopadem karanténních opatření, stornovaných dodávek, výpadky výroby či zákazy prodeje.
Žádosti podané do 31. 7. 2020 jsou osvobozeny od správních poplatků. (ze dne: 20.4.2020)

Kompenzační příspěvek pro OSVČ (až 25 tis. Kč)

Zákon o kompenzačním bonusu minulý týden schválil Parlament a také podepsal prezident. Zákon již čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Žádosti o kompenzační bonus lze finančním úřadům zasílat již nyní, ale nemohou být vyřízeny dříve, než zákon začne platit. Daňová správa zveřejnila informace, včetně žádosti, kterou lze vyplnit přímo na stránkách daňové správy. Jednou z podmínek pro nárok na kompenzační bonus je, že příslušná osoba byla OSVČ pro účely důchodové pojištění k 12.3.2020 a nebyla současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění. (ze dne: 14.4.2020)

Prominutí DPH při bezúplatném dodání ochranných pomůcek

V rámci mimořádných opatření byl plošně prominut odvod DPH při bezúplatném dodání základních ochranných prostředků a vybraných lékařských prostředků – (např. roušky, ústenky, respirátory, ochranné brýle, masky a štíty, ochranné obleky) dále surovin a materiálu určeného pro výrobu výše uvedeného a také surovin a materiálu určeného pro výrobu dezinfekčních prostředků (pokud plátce disponuje oprávněním na výrobu uvedených prostředků - např. výroba alkoholových roztoků, peroxidu vodíku a dalších dezinfekčních prostředků).

Konkrétní položky naleznete ve Finančním zpravodaji č. 6/2020. (ze dne: 3.4.2020)

Kompenzační bonus pro OSVČ

Tzv. "kompenzační bonus" 25 000 Kč má být vyplácen na základě zákona o kompenzačním bonusu, který prozatím schválila vláda. Nelze vyloučit, že při projednání zákona v Parlamentu ČR budou přijaty pozměňovací návrhy a konečná podoba se může ještě lišit. Na webu daňové správy jsou aktuální informace a také otázky a odpovědi. (ze dne: 2.4.2020)

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

MFČR zveřejnilo na svých webových stránkách přehled možností, jak lze v daňové oblasti postupovat v souvislosti se současnou krizovou situací. (ze dne: 18.3.2020)

MFČR - Poslední vlna EET se fakticky odkládá

Jak Ministerstvo financí tak Finanční správa informují ve svém sdělení na webových stránkách, dochází k faktickému odkladu závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce. Stane se tak prostřednictvím vyhlášení tříměsíčního tolerančního pásma. (ze dne: 18.3.2020)

Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při koupi jednotky v rodinném domě

Dne 1.11.2019 nabývá účinnosti novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, která nově upravuje osvobození pro nabytí jednotek v novostavbách rodinných domů. Rozhodující je datum, kdy vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, případně dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. dražbou). Na případy, u kterých vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31. 10. 2019, nelze změny založené novelou aplikovat.Podrobnější informace lze nalézt v informaci na stránkách Finanční správy. (ze dne: 31.10.2019)

Zvláštní režim u EET

Finanční správa na portále etrzby.cz začíná postupně zveřejňovat informace ke změnám v EET. Byla zveřejněna informace týkající se zvláštního ("off-line") režimu – kdy nebude třeba používat pokladní zařízení a podnikatel bude zákazníkům vydávat "úřední" účtenky a následně bude také čtvrtletně Finančnímu úřadu podávat oznámení o vydaných účtenkách.

Používání tohoto zvláštního režimu je podmíněno jeho povolením finančním úřadem (bude možné žádat od 1.2.2020) a týká se ve zkratce pouze podnikatelů (fyzických osob), kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty, mají nejvýše 2 zaměstnance a výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesáhla za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a zároveň předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč.

Bude možné používat pouze „úřední“ účtenky, které podnikatel získá na Finančním úřadě. (ze dne: 31.10.2019)dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141