Informace z profese daňového poradenství

Uplatňování DPH u společníků společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) od 1. 7. 2017

Finanční správa zveřejnila Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti.

Podle nové právní úpravy postupuje při uplatňování DPH každý společník společnosti (podle dřívější terminologie člen sdružení bez právní subjektivity) sám za sebe individuálně dle obecných ustanovení zákona o DPH. Informace řeší problematiku obratu, registrace, uskutečnění plnění, vystavování daňových dokladů, podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně, nakládání s majetkem získaným společnou činností společníků a majetku vloženého do společnosti.

Novelou byla zvláštní pravidla obsažená v zákonu o DPH a týkající se uplatňování DPH u společnosti s účinností od 1. 7. 2017 zrušena. Společníci mohou využít přechodné ustanovení zákona a uplatňovat původní režim až do 31. 12. 2018. Při přechodu na nový způsob uplatňování DPH musí však určený společník vůči správci daně splnit oznamovací povinnost. (ze dne: 7.9.2017)

Daň z nabytí nemovitých věcí u poplatníka-převodce "nově" z ceny sjednané bez DPH

Dle vyjádření na webových stránkách bude Finanční správa v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce a cena sjednaná byla uhrazena včetně DPH, respektovat rozsudky Nejvyššího správního soudu. Při stanovení ceny sjednané pro účely stanovení základu daně tak bude nově vycházet z předpokladu, že její součástí není DPH. (ze dne: 6.9.2017)

Novinka u vybraných elektronických podání: namísto sankce výzva

Dle informací Finanční správy poplatníci, kteří podají přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí jinak, než elektronicky, ačkoliv mají povinnost elektronického podání, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.

"Novinka" se vztahuje na podání od 1. 8. 2017. Na dříve podaná přiznání nebo hlášení se nevztahuje. (ze dne: 2.8.2017)

Sdělení GFŘ ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Finanční správa na základě rozsudku sp. zn. 6 Afs 278/2016 – 54 přizpůsobuje svoji správní praxi při zdaňování profesionálních sportovců zejména v tzv. „kolektivních“ sportech (fotbal, hokej, házená apod.), tj. bude vycházet ze skutečnosti, že činnost profesionálního sportovce lze vykonávat dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnost, na základě příslušného živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů, nebo jako nezávislé povolání, tj. činnost je vykonávána bez živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů.

Lhůta, ve které může poplatník může případně provést opravu daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je upravena daňovým řádem a činí tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání (pokud nebyla prodloužena některým z úkonů stanovených v § 148 daňového řádu).

Obdobně bude nahlíženo na činnost rozhodčích, kteří disponují příslušným živnostenským oprávněním. (ze dne: 27.7.2017)

Informace GFŘ k DPH ve vybraných oblastech od 1. 7. 2017

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách výklady k některým změnám v uplatňování DPH od 1.7.2017. Jde o přiznání DPH z přijaté úplaty, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, institut nespolehlivé osoby a vyrovnání a úprava odpočtu. (ze dne: 24.7.2017)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Finanční správa zveřejnila na svém webu informaci, kde shrnuje svůj pohled na daňové povinnosti daňových subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER a to jak z pohledu zákona o DPH, tak z pohledu zákona o daních z příjmů. (ze dne: 9.6.2017)

EET - Tržby přijaté prostřednictvím dopravců - "dobírky"

Daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách materiál pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích služeb přepravních společností, kurýrů či poskytovatelů poštovních služeb. (ze dne: 24.2.2017)

Příklady naplnění položek datové zprávy o evidované tržbě

Daňová správa zveřejnila na webových stránkách návod, jak ve vzorových situacích správně vyplnit položky datové zprávy, aby splňovaly požadavky Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“). (ze dne: 24.2.2017)

Dotazy k dani z příjmů fyzických osob

Finanční správa zveřejnila na svém webu dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017. (ze dne: 20.2.2017)

Stanoviska GFŘ k online platbám

Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých webových stránkách stanovisko k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu. Jde v podstatě o určité "zmírnění", kdy dle tohoto stanoviska bude akceptován postup, kdy poplatník zašle správci daně údaje o evidované tržbě a vystaví účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu plátce (zákazníka) a jejímu odeslání poplatníkovi/obchodníkovi.

V případě, že tomuto okamžiku předchází expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, je poplatník/obchodník povinen zaslat správci daně údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi. To neplatí v případě, že je zboží expedováno nebo služba poskytnuta ještě před okamžikem vydání příkazu k provedení platby. (ze dne: 6.2.2017)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141