Informace z profese daňového poradenství

Přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční lze bez rizika sankcí podat až do 1. dubna

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci, že z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bylo rozhodnuto o prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a k dani silniční za rok 2020, a to pro všechny daňové subjekty. Podmínkou pro prominutí pokuty je podání přiznání nejpozději do 1. 4. 2021.

Silniční daň za rok 2020 lze uhradit bez sankcí nejpozději 1. 4. 2021. Úplné znění rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/2021. (ze dne: 8.1.2021)

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Plátce DPH se dle současné legislativy platné do 31.12. 2020 může rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činnosti uplatňuje daň. Od roku 2021 se plátce nadále bude moci rozhodnout, zda u nájmu nemovitosti jinému plátci pro uskutečňování jeho ekonomických činností uplatní DPH, avšak od 1. 1. 2021 bude nájem nemovitostí určených k bydlení vždy osvobozeným plnění bez nároku na odpočet. Týká se to například bytů, rodinných domů či staveb, v nichž je alespoň 60% podlahové plochy tvořeno obytným prostorem. Změna se týká i pozemků, na kterých stavba stojí. Finanční správa vydala informaci k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021, ve které je shrnut pohled správce daně na danou novelu.

Zároveň s tím souvisí problematika deseti-letého časového testu. V důsledku tohoto nového pravidla budou muset plátci DPH, kteří při pořízení před rokem 2021 uplatnili nárok na odpočet u nemovitosti určené k bydlení, provádět úpravu odpočtu DPH dle § 78 ZDPH – tzv. korekci odpočtu DPH. Tento výpočet se bude provádět každý rok a bude se z původně uplatněného odpočtu vracet každý rok 1/10 částky až do naplnění lhůty 10 let. (ze dne: 23.12.2020)

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU (tzv. „BREXIT“)

Vzhledem k tomu, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupilo dne 1. 2. 2020 z Evropské unie, a to na základě dohody o vystoupení, kdy tato dohoda stanovila přechodné období do 31. 12. 2020, ve kterém ve Spojeném království nadále platí právo EU, a v mezidobí prozatím nedošlo k dohodě o dalším režimu vzájemného fungování, Finanční správa zveřejnila na svém webu jednak informaci k režimu DPH od 1.1.2021 a dále také informaci k fungování v oblasti daně z příjmů od 1.1.2021. (ze dne: 23.12.2020)

Paušální daň "přehledně" – jak a kdy platit měsíční zálohy

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace kdo může využít režimu tzv. paušální daně od roku 2021, kdy a jak platit zálohy a dále již došlo také ke zveřejnění tiskopisu, kterým je možné vstup do režimu paušální daně do 10.1.2021 pro zdaňovací období roku 2021 vstoupit. (ze dne: 10.12.2020)

Otázky a odpovědi k DAC6

Finanční správa zveřejnila na svém webu nejčastější otázky a odpovědi ve vztahu k problematice DAC6. (ze dne: 10.12.2020)

Paušální daň pro OSVČ od roku 2021

Od 1.1.2021 bude zavedena možnost tzv. paušální daně pro OSVČ.

Paušální daň je dle finanční správy zjednodušením pro OSVČ, které nemusí za splnění podmínek podávat po skončení roku 2021 daňové přiznání a ani přehledy pojistného na SP a ZP. Výše paušální daně pro rok 2021 je stanovena na 5 469 Kč měsíčně. Částka zahrnuje zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč, sociální pojistné ve výši 2 976 Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč.

Ve zkratce je paušální daň určena neplátcům DPH s ročními příjmy do 1 mil. Kč. Pro využití tohoto režimu v roce 2021 musí OSVČ tento záměr oznámit finančnímu úřadu do 10. ledna 2021.

Finanční správa zveřejnila na svém webu obecné informace k paušální dani. Lze očekávat, že finanční správa co nejdříve zveřejní formulář, kterým budou OSVČ oznamovat vstup do paušálního režimu. (ze dne: 7.12.2020)

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 se zvyšuje minimální mzda z částky 14 600 Kč na částku 15 200 Kč. Současně se zvyšuje také zaručená mzdy pro jednotlivé skupiny prací, tak jak jsou odstupňovány dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

V první skupině je nově nejnižší zaručená mzda 15 200 Kč, v nejvyšší osmé skupině bude nově zaručená mzda 30 400 Kč. Informace k zaručené mzdě pro jednotlivé skupiny prací, včetně příkladů o které profese se jedná, lze nalézt na stránkách MPSV.

Uvedené hodnoty minimální a zaručené mzdy jsou závazné při pracovní době 40 hodin týdně. Při jiné délce týdenní pracovní doby se sazby minimální a zaručené mzdy úměrně snižují či zvyšují. (ze dne: 3.12.2020)

„Podzimní“ kompenzační bonus

Osoby samostatně výdělečně činné, společníci malých (rodinných) s.r.o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr mohou při splnění podmínek žádat o tzv. kompenzační bonus prostřednictvím webové aplikace nebo na zvláštním formuláři.

Finanční správa zveřejnila podrobné informace a také nejčastější chyby, kterých je třeba se vyvarovat.
Upozorňujeme, že nově (na rozdíl od jara) není možné čerpat kompenzační bonus současně i jinými formami podpory (např. ošetřovné či COVID-kultura apod.).

Ačkoliv lze za bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 podat žádost o kompenzační bonus již nyní (nejpozději do 5. 1. 2021), tak kompenzační bonus bude vyplácen teprve poté, kdy Senátem vrácený zákon Poslanecká sněmovna schválí, podepíše jej prezident a vyjde ve Sbírce zákonů. (ze dne: 10.11.2020)

Doporučený postup při aplikaci liberačních balíčků

Komora daňových poradců ČR na svých webových stránkách zveřejnila doporučený postup při využití tzv. liberačních balíčků ohledně prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události. (ze dne: 30.10.2020)

Informace finanční správy k novele DPH od 1.9.2020

Finanční správy zveřejnila výklad k novele zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1.9.2020. Jedná se o změny v uplatňování DPH při dodání zboží mezi jednotlivými členskými státy EU, které se na úrovni EU uplatňují již od 1.1.2020. Dle názoru finanční správy jde o zásadní změny zákona o DPH a tento výklad upřesňuje správní praxi z důvodu zajištění vyšší právní jistoty daňových subjektů. (ze dne: 24.10.2020)dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141