Informace z profese daňového poradenství

Posun termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů bez sankcí

Dne 8. března 2021 byl vládou schválen další generální pardon ministryně financí. Dochází tak fakticky k posunutí lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc, jelikož dojde k plošnému prominutí úroků z prodlení s platbou daně a pokuty za opožděné podání daňového přiznání u daně z příjmů. V papírové podobě tak může být daňové přiznání bez sankcí podáno do 3. května 2021 a elektronicky až do 1. června 2021. (ze dne: 10.3.2021)

Prominutí sankcí u DPH za únor 2021 z důvodu mimořádné události

Ministryně financí vydala Rozhodnutí o prominutí příslušenství DPH z důvodu mimořádné události. Toto rozhodnutí promíjí sankce vzniklé kvůli zpoždění při plnění povinností plátce daně nebo identifikované osoby v předmětném období. Pokud nebude daňové přiznání k DPH za únor 2021 podáno včas, nebo DPH za toto období nebude uhrazena včas, případně bude pozdě podáno kontrolní hlášení, pak toto Rozhodnutí promíjí pokutu za pozdní podání a úrok z prodlení, a to automaticky bez žádosti, pokud ke splnění povinností dojde nejpozději do 15. 4. 2021. (ze dne: 10.3.2021)

Informace daňové správy k problematice zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu

Daňová správy zveřejnila na svých webových stránkách informaci, ve které informuje jak je to s případným zdaněním poskytnutých podpor a zda se ty podpory zahrnují do příjmů druhého z manželů. (ze dne: 4.3.2021)

Zvýšení limitu pro odpočet darů až na 30% základu daně z příjmů za roky 2020 a 2021

V platnost vstoupila novela zákona o daních z příjmů, která zvyšuje limit pro odpočet darů jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. U fyzických osob se limit zvyšuje z 15 % na 30 % základu daně a novou výši lze uplatnit v daňovém přiznání za roky 2020 a 2021. U právnických osob se limit zvyšuje z 10 % taktéž na 30 % základu daně. Zvýšený limit je možné uplatnit za zdaňovací období, která skončí mezi 1.3. 2020 a 28.2. 2022. (ze dne: 16.2.2021)

Prominutí DPH při dodání respirátorů

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci ohledně prominutí DPH při dodání respirátorů. Jde zejména o filtrační polomasky a respirátory třídy FFP2 a vyšší (KN 95, N95, … ). Prominutí DPH se netýká zdravotnických obličejových masek, masek pro veřejnost či různých textilních a papírových roušek.

Prominutí dopadá na zdanitelná plnění uskutečněná v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021. (ze dne: 2.2.2021)

Změna podmínek u kompenzačního bonusu u sezónních činností a taxislužby

Základní podmínkou pro nárok na kompenzační bonus u OSVČ, společníků malých s.r.o. a osob vykonávajících práci na základě dohody o práci je prokázání převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v období 1. 6. do 30. 9. 2020.

To však nemohou splnit ti, kteří vykonávají sezónní činnosti (třeba v oblasti týkající se zimních sportů). Finanční správa informuje, že je možné podat žádost o kompenzační bonus také v situaci, kdy jedinou překážkou pro nárok na kompenzační bonus je právě to, že osoba provozující sezónní činnost nesplní podmínku příjmů ve výše uvedeném období, a to za předpokladu, že splňuje následující podmínky:
  – tato osoba nedosahuje převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti jak v rozhodném období od 1. června do 30. září 2020, tak také v období od 1. června do 30. září 2019, a zároveň platí, že
  – tato osoba dosáhla převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v náhradním období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci předchozí sezóny (např. od 1. listopadu 2019 do 28. února 2020).

Pokud došlo ke zmeškání lhůty pro podání žádosti za některé z bonusových období, pak je třeba podat včas žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Správní poplatek je prominut.

Nově také mohou za předpokladu splnění ostatních podmínek pro přiznání kompenzačního bonusu o kompenzační bonus žádat provozovatelé taxislužby. Aktuálně mohou žádat za období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021. K žádosti podané za první a druhé bonusové období je nutné připojit žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Ta je součástí aplikace pro vytvoření samotné žádosti o kompenzační bonus.

Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav je nutné podat nejpozději do 2. února 2021. Správní poplatek k žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav je prominut. (ze dne: 27.1.2021)

Stanovení jednotného kurz za rok 2020 - Pokyn D-49

GFŘ zveřejnilo pokyn D-49, kterým stanovuje jednotný kurz pro přepočet cizích měn za rok 2020 pro poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou. (ze dne: 15.1.2021)

Sazby cestovních náhrad pro rok 2021

Ve Sbírce zákonů je pod číslem 589/2020 Sb., zveřejněna vyhláška, která stanovuje sazby cestovních náhrad pro rok 2021.

U tuzemského stravného došlo k navýšení limitů, naopak průměrné ceny pohonných hmot po meziročních růstech klesly. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy u osobních silničních motorových vozidel se zvyšuje na 4,40 Kč, sazba pro jednostopá vozidla a tříkolky se zvyšuje na 1,20 Kč. (ze dne: 12.1.2021)

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2021

Na stránkách MFČR naleznete vyhlášku č. 510/2020 Sb., jejíž přílohou je seznam zahraničního stravného pro jednotlivé státy pro rok 2021. Zahraniční stravné se pro rok 2021 mění pouze u několika zemí. (ze dne: 12.1.2021)

Přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční lze bez rizika sankcí podat až do 1. dubna

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci, že z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bylo rozhodnuto o prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a k dani silniční za rok 2020, a to pro všechny daňové subjekty. Podmínkou pro prominutí pokuty je podání přiznání nejpozději do 1. 4. 2021.

Silniční daň za rok 2020 lze uhradit bez sankcí nejpozději 1. 4. 2021. Úplné znění rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 3/2021. (ze dne: 8.1.2021)dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141