Informace z profese daňového poradenství

Daňová správa konečně dne 15.2.2022 zveřejnila formulář DPFO

Více informací lze nalézt na webu Finanční správy. (ze dne: 16.2.2022)

Možnost zveřejnění účetní závěrky společně s podáním daňového přiznání

Za zdaňovací období započaté v roce 2021 (a také dále do budoucna) mohou účetní jednotky nově požádat správce daně z příjmů, aby rejstříkovému soudu předal účetní závěrku, která je součástí daňového přiznání. Tato žádost se podává prostřednictvím vyplnění přílohy k formuláři daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Související informace lze nalézt také v informaci GFŘ. (ze dne: 14.2.2022)

Ukončení provozu původních daňových informačních schránek

Dne 28. února 2022 bude ukončen provoz "původních" daňových schránek, tzv. DIS. Nově lze využívat služby tzv. DIS+ na stránkách mojedane.cz. Zároveň MF ČR zveřejnilo Příručku uživatele DIS+. (ze dne: 10.2.2022)

Přehled zaplacených záloh OSVČ - nově pouze elektronicky

Česká správa sociální zabezpečení spustila 26. ledna 2022 novou online službu Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ, a dle vyjádření na webových stránkách již nebude nadále rozesílat tzv. inventury pohledávek. Všechny informace by měly být k dispozici v nové službě ePortálu ČSSZ, kde lze také podat přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Pro přístup do portálu je možné využít připravený návod. (ze dne: 8.2.2022)

Změna sídla společnosti od 1.12.2021

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se sídla naší společnosti. Novým sídlem společnosti s platností od 1. 12. 2021 je:

dapor s.r.o.
Lednická 1533,
198 00 Praha 14

Tato adresa je současně nová adresa naší pražské kanceláře, korespondenční i fakturační adresa.

Ostatní identifikační údaje zůstávají nezměněny. Žádáme Vás o zaregistrování této změny a uvádění nové adresy na veškerých daňových dokladech a ostatních zákonných dokumentech.

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedené změny. (ze dne: 24.11.2021)

Posun termínů pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění

Komora daňových poradců ČR na svých webových stránkách zveřejnila informace o posunu termínu pro podání přehledů pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na zdravotní pojištění a sociální připojištění do 2.8.2021, resp. 30.6.2021. OSVČ, které podává daňové přiznání daňový poradce po datu 1.4.2021 na základě plné moci má také pro podání přehledu pro ČSSZ termín prodloužen do 2.8.2021. (ze dne: 2.4.2021)

Posun termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů bez sankcí

Dne 8. března 2021 byl vládou schválen další generální pardon ministryně financí. Dochází tak fakticky k posunutí lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc, jelikož dojde k plošnému prominutí úroků z prodlení s platbou daně a pokuty za opožděné podání daňového přiznání u daně z příjmů. V papírové podobě tak může být daňové přiznání bez sankcí podáno do 3. května 2021 a elektronicky až do 1. června 2021. (ze dne: 10.3.2021)

Prominutí sankcí u DPH za únor 2021 z důvodu mimořádné události

Ministryně financí vydala Rozhodnutí o prominutí příslušenství DPH z důvodu mimořádné události. Toto rozhodnutí promíjí sankce vzniklé kvůli zpoždění při plnění povinností plátce daně nebo identifikované osoby v předmětném období. Pokud nebude daňové přiznání k DPH za únor 2021 podáno včas, nebo DPH za toto období nebude uhrazena včas, případně bude pozdě podáno kontrolní hlášení, pak toto Rozhodnutí promíjí pokutu za pozdní podání a úrok z prodlení, a to automaticky bez žádosti, pokud ke splnění povinností dojde nejpozději do 15. 4. 2021. (ze dne: 10.3.2021)

Informace daňové správy k problematice zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu

Daňová správy zveřejnila na svých webových stránkách informaci, ve které informuje jak je to s případným zdaněním poskytnutých podpor a zda se ty podpory zahrnují do příjmů druhého z manželů. (ze dne: 4.3.2021)

Zvýšení limitu pro odpočet darů až na 30% základu daně z příjmů za roky 2020 a 2021

V platnost vstoupila novela zákona o daních z příjmů, která zvyšuje limit pro odpočet darů jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. U fyzických osob se limit zvyšuje z 15 % na 30 % základu daně a novou výši lze uplatnit v daňovém přiznání za roky 2020 a 2021. U právnických osob se limit zvyšuje z 10 % taktéž na 30 % základu daně. Zvýšený limit je možné uplatnit za zdaňovací období, která skončí mezi 1.3. 2020 a 28.2. 2022. (ze dne: 16.2.2021)dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141