Informace z profese daňového poradenství

Liberační balíček - "podzim"

Ministerstvo financí se rozhodlo vzhledem k současné situaci umožňut odložit daňové povinnosti těm, na které přímo míří vládní zákazy (např. provozovatelé restaurací, vnitřních sportovišť, muzeí a galerií). Jedná se tedy o opatření vázané na převažující činnost poplatníka. K prominutí dochází u těchto daňových povinností:

- pozdní úhrada DPH za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. u čtvrtletních plátců za III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně nejpozději dne 31. 12. 2020;
- platba záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2020;
- čtvrtletní a pololetní zálohy na daň z příjmů splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Kdo splňuje podmínky a chce využít liberační opatření, musí zaslat FÚ oznámení, že tyto podmínky splňuje. (ze dne: 15.10.2020)

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí poslaneckou sněmovnou

Po schválení Parlamentem ČR dne 15.9.2020 míří novela na podpis k prezidentovi a předpokládá se, že prezident novelu podepíše.

Pro "zpětné" zrušení daně z nabytí je rozhodující, kdy uplynula lhůta pro podání přiznání - jestliže lhůta uplynula před 31.3.2020, tak ke zpětnému zrušení daně nedojde. Jestliže lhůta uplynula 31.3.2020 a později, tak se daň z nabytí zpětně zruší. Rozhodující je okamžik, kdy katastr povolil vklad. Pro vklady povolené 1.12.2019 a později bude daň z nabytí "zpětně" zrušena.

Součástí schválených změn je také prodloužení časového testu pro osvobození při prodeji od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let pro nemovitosti, které budou nabyty od 1.1.2021. Zároveň dochází ke snížení maximální částky odpočtu úroků z hypoték od daňového základu fyzických osob z 300 tis Kč na 150 tis. Kč ročně pro smlouvy uzavřené od 1.1.2022. (ze dne: 18.9.2020)

Přehledy OSVČ je třeba podat nejpozději do pátku 18.9.2020

V rámci opatření v době pandemie COVID-19 Ministerstvo práce a sociálních věcí umožnilo všem OSVČ podat přehled pro ČSSZ bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak pouze za podmínky, že do tohoto termínu bude uhrazen i nedoplatek pojistného za rok 2019.

Pokud jde o zdravotního pojištění, ze strany zdravotních pojišťoven bude automaticky prominuta sankce za pozdní podání přehledu, bude-li podán nejpozději 18. 9. 2020. V případě penále za pozdní úhradu bude nezbytné podat individuální žádost o jeho prominutí. (ze dne: 18.9.2020)

Prodloužení termínu pro podání přehledů OSVČ správě sociálního do 18. 9. 2020

Dle informace na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení je umožněno podnikajícím fyzickým osobám podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do pátku 18. 9. 2020. Prodloužení je však vázáno na podmínku, že k tomuto datu zároveň bude uhrazen i doplatek pojistného za rok 2019. (ze dne: 2.7.2020)

Liberační balíček III

V rámci mimořádných opatření bylo v rámci tzv. Liberačního balíčku III, který vyšel ve Finačním zpravodaji číslo 9 fakticky odloženo:

– podání přiznání a platba daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (zároveň dochází k prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

– prodlouženo prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.

– posunuta lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací (zároveň dochází k prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).

Více informací lze nalézt také na stránkách MFČR. (ze dne: 11.6.2020)

Podpora pro s.r.o. – nejčastější otázky a odpovědi

MFČR zveřejnilo na svých webových stránkách otázky a odpovědi k plánované podpoře formou kompenzačního bonusu pro společníky malých s.r.o.. Jak je v textu upozorněno, jedná se zatím o verzi návrhu, tak jak byl schválený v pondělí 4. května vládou a jeho parametry tak před nabytím účinnosti mohou doznat změn. (ze dne: 8.5.2020)

Možnost posečkání s placením daně ze závislé činnosti a srážkové daně

GFŘ vydalo metodický pokyn, kterým umožnuje povolit posečkání (splátkování) záloh daně ze závislé činnosti, srážkové daně ze závislé činnosti a srážkové daně.
Posečkat lze s úhradou či povolit úhradu ve splátkách a to u povinností splatných v období od 20. 3. 2020 až do 31. 8. 2020. Posečkání je však možné povolit nejdéle do 30. 9. 2020.
Upozorňujeme, že žádosti o posečkání je nutné podávat za každý měsíc za který se o posečkání žádá a také za každou splatnou povinnost zvlášť. V žádosti je třeba uvést důvody pro posečkání a tyto důvody i doložit. Dopad mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 lze prokázat např. dopadem karanténních opatření, stornovaných dodávek, výpadky výroby či zákazy prodeje.
Žádosti podané do 31. 7. 2020 jsou osvobozeny od správních poplatků. (ze dne: 20.4.2020)

Kompenzační příspěvek pro OSVČ (až 25 tis. Kč)

Zákon o kompenzačním bonusu minulý týden schválil Parlament a také podepsal prezident. Zákon již čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Žádosti o kompenzační bonus lze finančním úřadům zasílat již nyní, ale nemohou být vyřízeny dříve, než zákon začne platit. Daňová správa zveřejnila informace, včetně žádosti, kterou lze vyplnit přímo na stránkách daňové správy. Jednou z podmínek pro nárok na kompenzační bonus je, že příslušná osoba byla OSVČ pro účely důchodové pojištění k 12.3.2020 a nebyla současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění. (ze dne: 14.4.2020)

Prominutí DPH při bezúplatném dodání ochranných pomůcek

V rámci mimořádných opatření byl plošně prominut odvod DPH při bezúplatném dodání základních ochranných prostředků a vybraných lékařských prostředků – (např. roušky, ústenky, respirátory, ochranné brýle, masky a štíty, ochranné obleky) dále surovin a materiálu určeného pro výrobu výše uvedeného a také surovin a materiálu určeného pro výrobu dezinfekčních prostředků (pokud plátce disponuje oprávněním na výrobu uvedených prostředků - např. výroba alkoholových roztoků, peroxidu vodíku a dalších dezinfekčních prostředků).

Konkrétní položky naleznete ve Finančním zpravodaji č. 6/2020. (ze dne: 3.4.2020)

Kompenzační bonus pro OSVČ

Tzv. "kompenzační bonus" 25 000 Kč má být vyplácen na základě zákona o kompenzačním bonusu, který prozatím schválila vláda. Nelze vyloučit, že při projednání zákona v Parlamentu ČR budou přijaty pozměňovací návrhy a konečná podoba se může ještě lišit. Na webu daňové správy jsou aktuální informace a také otázky a odpovědi. (ze dne: 2.4.2020)dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141