Informace z profese daňového poradenství

Kompenzační bonus pro OSVČ

Tzv. "kompenzační bonus" 25 000 Kč má být vyplácen na základě zákona o kompenzačním bonusu, který prozatím schválila vláda. Nelze vyloučit, že při projednání zákona v Parlamentu ČR budou přijaty pozměňovací návrhy a konečná podoba se může ještě lišit. Na webu daňové správy jsou aktuální informace a také otázky a odpovědi. (ze dne: 2.4.2020)

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

MFČR zveřejnilo na svých webových stránkách přehled možností, jak lze v daňové oblasti postupovat v souvislosti se současnou krizovou situací. (ze dne: 18.3.2020)

MFČR - Poslední vlna EET se fakticky odkládá

Jak Ministerstvo financí tak Finanční správa informují ve svém sdělení na webových stránkách, dochází k faktickému odkladu závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce. Stane se tak prostřednictvím vyhlášení tříměsíčního tolerančního pásma. (ze dne: 18.3.2020)

Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při koupi jednotky v rodinném domě

Dne 1.11.2019 nabývá účinnosti novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, která nově upravuje osvobození pro nabytí jednotek v novostavbách rodinných domů. Rozhodující je datum, kdy vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, případně dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. dražbou). Na případy, u kterých vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31. 10. 2019, nelze změny založené novelou aplikovat.Podrobnější informace lze nalézt v informaci na stránkách Finanční správy. (ze dne: 31.10.2019)

Zvláštní režim u EET

Finanční správa na portále etrzby.cz začíná postupně zveřejňovat informace ke změnám v EET. Byla zveřejněna informace týkající se zvláštního ("off-line") režimu – kdy nebude třeba používat pokladní zařízení a podnikatel bude zákazníkům vydávat "úřední" účtenky a následně bude také čtvrtletně Finančnímu úřadu podávat oznámení o vydaných účtenkách.

Používání tohoto zvláštního režimu je podmíněno jeho povolením finančním úřadem (bude možné žádat od 1.2.2020) a týká se ve zkratce pouze podnikatelů (fyzických osob), kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty, mají nejvýše 2 zaměstnance a výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesáhla za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a zároveň předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč.

Bude možné používat pouze „úřední“ účtenky, které podnikatel získá na Finančním úřadě. (ze dne: 31.10.2019)

Změna sazby DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

Dne 17. 1. 2019 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela zákona o DPH, která přináší snížení sazby DPH u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 % od 1. 2. 2019. Snížení sazby se netýká lyžařských vleků, u kterých se nadále uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 %. (ze dne: 28.1.2019)

Pokyn GFŘ D-40 - stanovení jednotných kursů za rok 2018

Finanční správa upozorňuje, že Pokyn č. GFŘ D-40. Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 nahrazuje Pokyn č. GFŘ D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 (u kterého byly kursy chybně vypočteny). (ze dne: 28.1.2019)

Karenční doba od 1.7.2019 zrušena

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila novelu zákoníku práce, která ruší tzv. karenční dobu. Novelu, která nabude účinnosti 1.7.2019, může ještě vetovat prezident - což se však neočekává.

Dobu prvých 3 dnů pracovní neschopnosti zaplatí zaměstnavatelé, proto se snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentních bodů - celkový odvod zaměstnavatelů na sociální zabezpečení se tak sníží z 25 % na 24,8 %. V návaznosti na to při uplatnění superhrubé mzdy nebude základem daně 134 % hrubé mzdy, ale "pouze" 133.8 %. (ze dne: 28.1.2019)

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob v roce 2019

Vzhledem ke zvýšení tzv. průměrné mzdy stanovené dle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení se zvyšuje měsíční limit pro aplikaci solidárního zvýšení daně na 130 796 Kč, a to s platností od 1. 1. 2019 (pro rok 2018 platilo 119 916 Kč). Také roční limit se zvyšuje z 1 438 992 Kč (platí pro rok 2018) na částku 1 569 552 Kč platnou pro rok 2019.

Daň z příjmů fyzických osob má sazbu 15 %. Tzv. solidární zvýšení daně činí 7 % a zvyšuje sazbu daně pro příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti pokud překročí v součtu hranici pro solidární zvýšení daně uvedenou výše. (ze dne: 26.11.2018)

Pravidla pro platbu pojistného sociálního pojištění u OSVČ se od příštího roku změní

Do konce letošního roku platí, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění. Od ledna 2019 se však budou zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.

Na přelom roku 2018/2019 se vztahují přechodná ustanovení - aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, je přechodným ustanovením dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019, se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. OSVČ má však možnost zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 21. do 31. prosince 2018, tj. po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada není možná. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.

Více lze zjistit z informace na stránkách ČSSZ. (ze dne: 6.11.2018)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141