Informace z profese daňového poradenství

Paušální daň pro OSVČ od roku 2021

Od 1.1.2021 bude zavedena možnost tzv. paušální daně pro OSVČ.

Paušální daň je dle finanční správy zjednodušením pro OSVČ, které nemusí za splnění podmínek podávat po skončení roku 2021 daňové přiznání a ani přehledy pojistného na SP a ZP. Výše paušální daně pro rok 2021 je stanovena na 5 469 Kč měsíčně. Částka zahrnuje zdravotní pojistné ve výši 2 393 Kč, sociální pojistné ve výši 2 976 Kč a daň z příjmů ve výši 100 Kč.

Ve zkratce je paušální daň určena neplátcům DPH s ročními příjmy do 1 mil. Kč. Pro využití tohoto režimu v roce 2021 musí OSVČ tento záměr oznámit finančnímu úřadu do 10. ledna 2021.

Finanční správa zveřejnila na svém webu obecné informace k paušální dani. Lze očekávat, že finanční správa co nejdříve zveřejní formulář, kterým budou OSVČ oznamovat vstup do paušálního režimu. (ze dne: 7.12.2020)

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 se zvyšuje minimální mzda z částky 14 600 Kč na částku 15 200 Kč. Současně se zvyšuje také zaručená mzdy pro jednotlivé skupiny prací, tak jak jsou odstupňovány dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

V první skupině je nově nejnižší zaručená mzda 15 200 Kč, v nejvyšší osmé skupině bude nově zaručená mzda 30 400 Kč. Informace k zaručené mzdě pro jednotlivé skupiny prací, včetně příkladů o které profese se jedná, lze nalézt na stránkách MPSV.

Uvedené hodnoty minimální a zaručené mzdy jsou závazné při pracovní době 40 hodin týdně. Při jiné délce týdenní pracovní doby se sazby minimální a zaručené mzdy úměrně snižují či zvyšují. (ze dne: 3.12.2020)

„Podzimní“ kompenzační bonus

Osoby samostatně výdělečně činné, společníci malých (rodinných) s.r.o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr mohou při splnění podmínek žádat o tzv. kompenzační bonus prostřednictvím webové aplikace nebo na zvláštním formuláři.

Finanční správa zveřejnila podrobné informace a také nejčastější chyby, kterých je třeba se vyvarovat.
Upozorňujeme, že nově (na rozdíl od jara) není možné čerpat kompenzační bonus současně i jinými formami podpory (např. ošetřovné či COVID-kultura apod.).

Ačkoliv lze za bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 podat žádost o kompenzační bonus již nyní (nejpozději do 5. 1. 2021), tak kompenzační bonus bude vyplácen teprve poté, kdy Senátem vrácený zákon Poslanecká sněmovna schválí, podepíše jej prezident a vyjde ve Sbírce zákonů. (ze dne: 10.11.2020)

Doporučený postup při aplikaci liberačních balíčků

Komora daňových poradců ČR na svých webových stránkách zveřejnila doporučený postup při využití tzv. liberačních balíčků ohledně prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události. (ze dne: 30.10.2020)

Informace finanční správy k novele DPH od 1.9.2020

Finanční správy zveřejnila výklad k novele zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1.9.2020. Jedná se o změny v uplatňování DPH při dodání zboží mezi jednotlivými členskými státy EU, které se na úrovni EU uplatňují již od 1.1.2020. Dle názoru finanční správy jde o zásadní změny zákona o DPH a tento výklad upřesňuje správní praxi z důvodu zajištění vyšší právní jistoty daňových subjektů. (ze dne: 24.10.2020)

Informace ČSSZ pro rodiče k žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Vzhledem k uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné ("podzimní") epidemii. ČSSZ žádá rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude dokončen legislativní proces. Na webu ČSSZ by měl být následně obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné. Zároveň v této informaci naleznete otázky a odpovědi k této problematice. (ze dne: 24.10.2020)

Liberační balíček - "podzim"

Ministerstvo financí se rozhodlo vzhledem k současné situaci umožňut odložit daňové povinnosti těm, na které přímo míří vládní zákazy (např. provozovatelé restaurací, vnitřních sportovišť, muzeí a galerií). Jedná se tedy o opatření vázané na převažující činnost poplatníka. K prominutí dochází u těchto daňových povinností:

- pozdní úhrada DPH za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. u čtvrtletních plátců za III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně nejpozději dne 31. 12. 2020;
- platba záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2020;
- čtvrtletní a pololetní zálohy na daň z příjmů splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Kdo splňuje podmínky a chce využít liberační opatření, musí zaslat FÚ oznámení, že tyto podmínky splňuje. (ze dne: 15.10.2020)

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí poslaneckou sněmovnou

Po schválení Parlamentem ČR dne 15.9.2020 míří novela na podpis k prezidentovi a předpokládá se, že prezident novelu podepíše.

Pro "zpětné" zrušení daně z nabytí je rozhodující, kdy uplynula lhůta pro podání přiznání - jestliže lhůta uplynula před 31.3.2020, tak ke zpětnému zrušení daně nedojde. Jestliže lhůta uplynula 31.3.2020 a později, tak se daň z nabytí zpětně zruší. Rozhodující je okamžik, kdy katastr povolil vklad. Pro vklady povolené 1.12.2019 a později bude daň z nabytí "zpětně" zrušena.

Součástí schválených změn je také prodloužení časového testu pro osvobození při prodeji od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let pro nemovitosti, které budou nabyty od 1.1.2021. Zároveň dochází ke snížení maximální částky odpočtu úroků z hypoték od daňového základu fyzických osob z 300 tis Kč na 150 tis. Kč ročně pro smlouvy uzavřené od 1.1.2022. (ze dne: 18.9.2020)

Přehledy OSVČ je třeba podat nejpozději do pátku 18.9.2020

V rámci opatření v době pandemie COVID-19 Ministerstvo práce a sociálních věcí umožnilo všem OSVČ podat přehled pro ČSSZ bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak pouze za podmínky, že do tohoto termínu bude uhrazen i nedoplatek pojistného za rok 2019.

Pokud jde o zdravotního pojištění, ze strany zdravotních pojišťoven bude automaticky prominuta sankce za pozdní podání přehledu, bude-li podán nejpozději 18. 9. 2020. V případě penále za pozdní úhradu bude nezbytné podat individuální žádost o jeho prominutí. (ze dne: 18.9.2020)

Prodloužení termínu pro podání přehledů OSVČ správě sociálního do 18. 9. 2020

Dle informace na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení je umožněno podnikajícím fyzickým osobám podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do pátku 18. 9. 2020. Prodloužení je však vázáno na podmínku, že k tomuto datu zároveň bude uhrazen i doplatek pojistného za rok 2019. (ze dne: 2.7.2020)dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141