Informace z profese daňového poradenství

Aktualizovaný výklad k závislé činnosti pro rok 2018

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách aktualizovaný výklad k závislé činnosti pro rok 2018 a dále také odpovědi na dotazy týkající se vyúčtování záloh ze závislé činnosti za rok 2017, ročního zúčtování daně za rok 2017 a uplatnění daně ze závislé činnosti v roce 2018. (ze dne: 22.2.2018)

Jednotné kurzy za období 2017

Generální finanční ředitelství vydalo Pokyn GFŘ č. D-36 ke stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017. (ze dne: 11.1.2018)

Přehled největších daňových změn 2018 dle MF

Ministerstvo financí připravilo přehled nejdůležitějších změn pro rok 2018, které zveřejnilo na svém webu. (ze dne: 15.12.2017)

Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele

Finanční správa zveřejnila na svém webu sdělení,že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH a Finanční správa nově bude tento přístup aplikovat nejen na případy, kdy je poplatníkem daně převodce (nejčastěji prodávající), ale i na případy, kdy je poplatníkem daně nabyvatel (nejčastěji kupující). Pokud k nabytí nemovité věci došlo kdykoliv po 1. 1. 2014 a daňové řízení bylo již ukončeno, přičemž daň byla správcem daně vyměřena ze základu daně včetně DPH, může si poplatník v případě, že dosud neuplynula lhůta pro stanovení daně, podat dodatečné daňové přiznání a zažádat o vrácení případně vzniklého přeplatku na dani. Uvedené se týká pouze případů, kdy převodcem nemovité věci je plátce DPH a nabývací hodnotou je cena sjednaná, do níž je zahrnuto DPH. (ze dne: 24.11.2017)

Uplatňování DPH u společníků společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) od 1. 7. 2017

Finanční správa zveřejnila Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti.

Podle nové právní úpravy postupuje při uplatňování DPH každý společník společnosti (podle dřívější terminologie člen sdružení bez právní subjektivity) sám za sebe individuálně dle obecných ustanovení zákona o DPH. Informace řeší problematiku obratu, registrace, uskutečnění plnění, vystavování daňových dokladů, podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně, nakládání s majetkem získaným společnou činností společníků a majetku vloženého do společnosti.

Novelou byla zvláštní pravidla obsažená v zákonu o DPH a týkající se uplatňování DPH u společnosti s účinností od 1. 7. 2017 zrušena. Společníci mohou využít přechodné ustanovení zákona a uplatňovat původní režim až do 31. 12. 2018. Při přechodu na nový způsob uplatňování DPH musí však určený společník vůči správci daně splnit oznamovací povinnost. (ze dne: 7.9.2017)

Daň z nabytí nemovitých věcí u poplatníka-převodce "nově" z ceny sjednané bez DPH

Dle vyjádření na webových stránkách bude Finanční správa v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce a cena sjednaná byla uhrazena včetně DPH, respektovat rozsudky Nejvyššího správního soudu. Při stanovení ceny sjednané pro účely stanovení základu daně tak bude nově vycházet z předpokladu, že její součástí není DPH. (ze dne: 6.9.2017)

Novinka u vybraných elektronických podání: namísto sankce výzva

Dle informací Finanční správy poplatníci, kteří podají přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí jinak, než elektronicky, ačkoliv mají povinnost elektronického podání, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.

"Novinka" se vztahuje na podání od 1. 8. 2017. Na dříve podaná přiznání nebo hlášení se nevztahuje. (ze dne: 2.8.2017)

Sdělení GFŘ ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Finanční správa na základě rozsudku sp. zn. 6 Afs 278/2016 – 54 přizpůsobuje svoji správní praxi při zdaňování profesionálních sportovců zejména v tzv. „kolektivních“ sportech (fotbal, hokej, házená apod.), tj. bude vycházet ze skutečnosti, že činnost profesionálního sportovce lze vykonávat dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnost, na základě příslušného živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů, nebo jako nezávislé povolání, tj. činnost je vykonávána bez živnostenského oprávnění, kdy příjmy z této činnosti představují příjmy dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů, u nichž lze uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů.

Lhůta, ve které může poplatník může případně provést opravu daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je upravena daňovým řádem a činí tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání (pokud nebyla prodloužena některým z úkonů stanovených v § 148 daňového řádu).

Obdobně bude nahlíženo na činnost rozhodčích, kteří disponují příslušným živnostenským oprávněním. (ze dne: 27.7.2017)

Informace GFŘ k DPH ve vybraných oblastech od 1. 7. 2017

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách výklady k některým změnám v uplatňování DPH od 1.7.2017. Jde o přiznání DPH z přijaté úplaty, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, institut nespolehlivé osoby a vyrovnání a úprava odpočtu. (ze dne: 24.7.2017)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Finanční správa zveřejnila na svém webu informaci, kde shrnuje svůj pohled na daňové povinnosti daňových subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER a to jak z pohledu zákona o DPH, tak z pohledu zákona o daních z příjmů. (ze dne: 9.6.2017)dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141