Informace z profese daňového poradenství

EET - Tržby přijaté prostřednictvím dopravců - "dobírky"

Daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách materiál pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích služeb přepravních společností, kurýrů či poskytovatelů poštovních služeb. (ze dne: 24.2.2017)

Příklady naplnění položek datové zprávy o evidované tržbě

Daňová správa zveřejnila na webových stránkách návod, jak ve vzorových situacích správně vyplnit položky datové zprávy, aby splňovaly požadavky Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“). (ze dne: 24.2.2017)

Dotazy k dani z příjmů fyzických osob

Finanční správa zveřejnila na svém webu dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017. (ze dne: 20.2.2017)

Stanoviska GFŘ k online platbám

Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých webových stránkách stanovisko k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu. Jde v podstatě o určité "zmírnění", kdy dle tohoto stanoviska bude akceptován postup, kdy poplatník zašle správci daně údaje o evidované tržbě a vystaví účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu plátce (zákazníka) a jejímu odeslání poplatníkovi/obchodníkovi.

V případě, že tomuto okamžiku předchází expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, je poplatník/obchodník povinen zaslat správci daně údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi. To neplatí v případě, že je zboží expedováno nebo služba poskytnuta ještě před okamžikem vydání příkazu k provedení platby. (ze dne: 6.2.2017)

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti - chystaná novela zákona o daních z příjmů

Daňová správa zveřejnila na svém webu sdělení ohledně novely, jejíž účinnost se předpokládá v průběhu roku 2017. Dle tohoto sdělení se pro zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely zdaňovacího období 2017 použije dosavadní znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tj. znění účinné do nabytí účinnosti této novely, s výjimkou měsíční výše daňového zvýhodnění na druhé a třetí a každé další vyživované dítě a též bude účinné ustanovení § 38l odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů, tj. nové náležitosti potvrzení vydané penzijní společností. (ze dne: 27.1.2017)

EET - Stravování - Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách materiál, který by měl sloužit jako pomůcka pro zatřídění některých činností poplatníků pro účely postupného náběhu evidence tržeb. (ze dne: 4.12.2016)

Nový tiskopis "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti"

Daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách nový vzor "Prohlášení poplatníka". Zároveň daňová správa upozorňuje, že v návaznosti na připravované novely zákona o daních z příjmů bude zřejmě vydán další nový vzor. (ze dne: 19.11.2016)

Snížení sazby DPH u stravovacích služeb od 1.12.2016

V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb (EET) dochází k 1. 12. 2016 ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u stravovacích služeb ze současných 21% na 15%. Stravovací služby jsou tedy nově řazeny do přílohy č. 2 zákona o DPH a podléhají první snížené sazbě DPH. Jde jak o stravovací služby, tak i podávání nápojů, pokud se však nejedná o podání alkoholických nápojů (nomenklatura celního sazebníku 2203 až 2208) nebo o tabákové výrobky uvedené v kapitole 24 celního sazebníku. (ze dne: 9.11.2016)

Elektronická evidence tržeb (EET) – zkušební provoz

Finanční správa od 1.11.2016 umožňuje elektronicky evidovat tržby ve "zkušebním provozu", kdy k tržbám zaevidovaným do konce listopadu 2016 nebude přihlíženo. Pro zapojení do EET je nutné nejdříve požádat správce daně o autentizační údaje, kdy následně jsou poplatníkem zaevidovány provozovny a je možné vygenerování certifikátů. Certifikáty se nainstalují do pokladního systému a poté je možné zahájit zkušební provoz a s předstihem si ověřit funkčnost využívaného systému.

Autentizační údaje si poplatníci mohou vyzvednout na kterémkoliv finančním úřadě a nebo o ně lze požádat elektronicky prostřednictvím přístupových údajů do datové schránky na portálu Finanční správy. (ze dne: 6.11.2016)

Aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací z hlediska DPH od 1.10.2016

Nařízení vlády č. 296/2016 Sb. rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti na okruh velkoobchodních telekomunikačních služeb poskytovaných mezi podnikateli v elektronických komunikacích od 1.10.2016. GFŘ vydalo k této problematice informaci, kde upřesňuje výklad dané problematiky. (ze dne: 4.10.2016)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141