Informace z profese daňového poradenství

Změna sazby DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

Dne 17. 1. 2019 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela zákona o DPH, která přináší snížení sazby DPH u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 % od 1. 2. 2019. Snížení sazby se netýká lyžařských vleků, u kterých se nadále uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 %. (ze dne: 28.1.2019)

Pokyn GFŘ D-40 - stanovení jednotných kursů za rok 2018

Finanční správa upozorňuje, že Pokyn č. GFŘ D-40. Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 nahrazuje Pokyn č. GFŘ D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 (u kterého byly kursy chybně vypočteny). (ze dne: 28.1.2019)

Karenční doba od 1.7.2019 zrušena

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila novelu zákoníku práce, která ruší tzv. karenční dobu. Novelu, která nabude účinnosti 1.7.2019, může ještě vetovat prezident - což se však neočekává.

Dobu prvých 3 dnů pracovní neschopnosti zaplatí zaměstnavatelé, proto se snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentních bodů - celkový odvod zaměstnavatelů na sociální zabezpečení se tak sníží z 25 % na 24,8 %. V návaznosti na to při uplatnění superhrubé mzdy nebude základem daně 134 % hrubé mzdy, ale "pouze" 133.8 %. (ze dne: 28.1.2019)

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob v roce 2019

Vzhledem ke zvýšení tzv. průměrné mzdy stanovené dle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení se zvyšuje měsíční limit pro aplikaci solidárního zvýšení daně na 130 796 Kč, a to s platností od 1. 1. 2019 (pro rok 2018 platilo 119 916 Kč). Také roční limit se zvyšuje z 1 438 992 Kč (platí pro rok 2018) na částku 1 569 552 Kč platnou pro rok 2019.

Daň z příjmů fyzických osob má sazbu 15 %. Tzv. solidární zvýšení daně činí 7 % a zvyšuje sazbu daně pro příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti pokud překročí v součtu hranici pro solidární zvýšení daně uvedenou výše. (ze dne: 26.11.2018)

Pravidla pro platbu pojistného sociálního pojištění u OSVČ se od příštího roku změní

Do konce letošního roku platí, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění. Od ledna 2019 se však budou zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.

Na přelom roku 2018/2019 se vztahují přechodná ustanovení - aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, je přechodným ustanovením dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019, se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. OSVČ má však možnost zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 21. do 31. prosince 2018, tj. po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada není možná. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.

Více lze zjistit z informace na stránkách ČSSZ. (ze dne: 6.11.2018)

Aktualizovaný výklad k závislé činnosti pro rok 2018

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách aktualizovaný výklad k závislé činnosti pro rok 2018 a dále také odpovědi na dotazy týkající se vyúčtování záloh ze závislé činnosti za rok 2017, ročního zúčtování daně za rok 2017 a uplatnění daně ze závislé činnosti v roce 2018. (ze dne: 22.2.2018)

Jednotné kurzy za období 2017

Generální finanční ředitelství vydalo Pokyn GFŘ č. D-36 ke stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017. (ze dne: 11.1.2018)

Přehled největších daňových změn 2018 dle MF

Ministerstvo financí připravilo přehled nejdůležitějších změn pro rok 2018, které zveřejnilo na svém webu. (ze dne: 15.12.2017)

Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele

Finanční správa zveřejnila na svém webu sdělení,že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH a Finanční správa nově bude tento přístup aplikovat nejen na případy, kdy je poplatníkem daně převodce (nejčastěji prodávající), ale i na případy, kdy je poplatníkem daně nabyvatel (nejčastěji kupující). Pokud k nabytí nemovité věci došlo kdykoliv po 1. 1. 2014 a daňové řízení bylo již ukončeno, přičemž daň byla správcem daně vyměřena ze základu daně včetně DPH, může si poplatník v případě, že dosud neuplynula lhůta pro stanovení daně, podat dodatečné daňové přiznání a zažádat o vrácení případně vzniklého přeplatku na dani. Uvedené se týká pouze případů, kdy převodcem nemovité věci je plátce DPH a nabývací hodnotou je cena sjednaná, do níž je zahrnuto DPH. (ze dne: 24.11.2017)

Uplatňování DPH u společníků společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) od 1. 7. 2017

Finanční správa zveřejnila Informaci GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti.

Podle nové právní úpravy postupuje při uplatňování DPH každý společník společnosti (podle dřívější terminologie člen sdružení bez právní subjektivity) sám za sebe individuálně dle obecných ustanovení zákona o DPH. Informace řeší problematiku obratu, registrace, uskutečnění plnění, vystavování daňových dokladů, podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně, nakládání s majetkem získaným společnou činností společníků a majetku vloženého do společnosti.

Novelou byla zvláštní pravidla obsažená v zákonu o DPH a týkající se uplatňování DPH u společnosti s účinností od 1. 7. 2017 zrušena. Společníci mohou využít přechodné ustanovení zákona a uplatňovat původní režim až do 31. 12. 2018. Při přechodu na nový způsob uplatňování DPH musí však určený společník vůči správci daně splnit oznamovací povinnost. (ze dne: 7.9.2017)dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141