Informace z profese daňového poradenství

Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1. 9. 2016 – osoby povinné k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu

Daňová správa informuje na svém webu, že od 1.9.2016 dochází ke změně místní příslušnosti u osob povinných k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu a to z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

Pro stávající plátce, kterých se to týká (tj. osoby registrované jako plátci daně z přidané hodnoty před 1. 9. 2016), vydá do 12 měsíců původní správce daně (Finanční úřad pro hlavní město Prahu) rozhodnutí o změně místní příslušnosti, ve kterém stanoví datum, od kterého přechází místní příslušnost na nového správce daně (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj). Do dne, ke kterému dojde k přechodu místní příslušnosti na nového správce daně, je nezbytné všechny platby daně z přidané hodnoty zasílat na účty dosavadního finančního úřadu a rovněž veškerá podání týkající se daně z přidané hodnoty činit vůči dosavadnímu správci daně. (ze dne: 17.9.2016)

Elektronická evidence tržeb (EET) - metodický pokyn GFŘ

Metodický pokyn daňové správy k elektronické evidenci tržeb byl zveřejněn dne 31. 8. 2016 . Pokyn mimo jiné upřesňuje, že od 1. prosince 2016 budou evidenci tržeb podléhat "pouze" ubytovací a stravovací služby (NACE 55 Ubytování, NACE 56 Stravování a pohostinství – pouze tržby za stravovací služby) a zároveň doplňuje, že o stravovací službu se jedná v případě, kdy bude jídlo servírováno v provozovně a zákazníkovi poskytnuto včetně zázemí (stoly, židle, toalety atd.). Pokud bude jídlo například vydáváno do papírové tašky, zabaleno do obalu atd. tedy jde o tzv. "jídlo přes ulici", pak se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží a elektronické evidenci tržeb bude podléhat až od 1. 3. 2018. (ze dne: 8.9.2016)

Úprava formuláře DPH a kontrolního hlášení

Daňová správa na svém webu upozorňuje, že v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29.7.2016 dochází k úprava formuláře přiznání k DPH a formuláře kontrolního hlášení. Nové formuláře budou pouze v elektronické verzi. Více informací naleznete ve sdělení. daňové správy. (ze dne: 18.8.2016)

Změny u kontrolního hlášení

Novelou celního zákona dochází také ke změnám u kontrolního hlášení k DPH. U kontrolního hlášení se prodlužuje lhůta pro odpověď na výzvu správce daně z 5 kalendářních dnů na 5 pracovních dnů. Ke změnám dochází také u pokut v souvislosti s kontrolním hlášením - při prvním opožděném podání kontrolního hlášení v kalendářním roce nebude nově ukládána pokuta vůbec. Další pokuty související s kontrolním hlášením bude možné prominout. O prominutí pokuty však musí daňový subjekt požádat a to do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci platebního výměru. Pro již dříve pravomocně uložené pokuty platí speciální lhůta pro podání žádosti, a to 3 měsíce od vstupu novely v účinnost (tj. od 1. 8. 2016). Pravidla pro promíjení pokut řeší pokyn GFŘ D-29. (ze dne: 15.8.2016)

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání dle § 101a odst. 4 zákona o DPH od 1. 5. 2016

GFŘ ve vydané informaci upozorňuje na novelizaci zákona o DPH, která má za následek, že daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení podaná za období květen 2016 a následující nebo 2.kvartál 2016 a následující bude považováno na za neúčinné (jako kdyby nebylo vůbec podáno), pokud nebude mít správnou datovou strukturu a nebo bude podáno v papírové podobě. (ze dne: 27.5.2016)

Směrná hodnota 2016

Finanční správa zveřejnila aplikaci sloužící pro orientační určení směrné hodnoty pro účely daně z nabytí nemovitých věcí. (ze dne: 17.5.2016)

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Daňová správa informuje, že ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné obsahuje zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. U druhého dítěte vzroste daňové zvýhodnění z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně a u třetího a dalšího dítěte vzroste částka z 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2016. Toto zvýšení se poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. V ročním zúčtování bude sleva poskytnuta zpětně i za kalendářní měsíce leden až duben, popř. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016. (ze dne: 5.5.2016)

Návod Finanční správy - "Jak na podání Kontrolního hlášení"

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách instrukce pro správné a snadné vyplnění prvního kontrolního hlášení ( a to nejen pro fyzické osoby - čtvrtletní plátce daně). (ze dne: 16.4.2016)

Oznámení o osvobozených příjmech

Finanční správa zveřejnila informace k povinnosti fyzických osob týkající se oznámení o osvobozených příjmech. Povinnost je definována v § 38v zákona o daních z příjmů a týká se osvobozených příjmů přesahujicích 5 milionů Kč. (ze dne: 30.3.2016)

Kontrolní hlášení: doporučený postup pro většinu plátců DPH

Finanční správa přidala na své webové stránky dokument Kontrolní hlášení: doporučený postup pro většinu plátců DPH. (ze dne: 21.1.2016)dapor s.r.o.

Polygrafická 3/262
108 00 Praha 10, Malešice

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141