Informace z profese daňového poradenství

EET - Stravování - Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách materiál, který by měl sloužit jako pomůcka pro zatřídění některých činností poplatníků pro účely postupného náběhu evidence tržeb. (ze dne: 4.12.2016)

Nový tiskopis "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti"

Daňová správa zveřejnila na svých webových stránkách nový vzor "Prohlášení poplatníka". Zároveň daňová správa upozorňuje, že v návaznosti na připravované novely zákona o daních z příjmů bude zřejmě vydán další nový vzor. (ze dne: 19.11.2016)

Snížení sazby DPH u stravovacích služeb od 1.12.2016

V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb (EET) dochází k 1. 12. 2016 ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u stravovacích služeb ze současných 21% na 15%. Stravovací služby jsou tedy nově řazeny do přílohy č. 2 zákona o DPH a podléhají první snížené sazbě DPH. Jde jak o stravovací služby, tak i podávání nápojů, pokud se však nejedná o podání alkoholických nápojů (nomenklatura celního sazebníku 2203 až 2208) nebo o tabákové výrobky uvedené v kapitole 24 celního sazebníku. (ze dne: 9.11.2016)

Elektronická evidence tržeb (EET) – zkušební provoz

Finanční správa od 1.11.2016 umožňuje elektronicky evidovat tržby ve "zkušebním provozu", kdy k tržbám zaevidovaným do konce listopadu 2016 nebude přihlíženo. Pro zapojení do EET je nutné nejdříve požádat správce daně o autentizační údaje, kdy následně jsou poplatníkem zaevidovány provozovny a je možné vygenerování certifikátů. Certifikáty se nainstalují do pokladního systému a poté je možné zahájit zkušební provoz a s předstihem si ověřit funkčnost využívaného systému.

Autentizační údaje si poplatníci mohou vyzvednout na kterémkoliv finančním úřadě a nebo o ně lze požádat elektronicky prostřednictvím přístupových údajů do datové schránky na portálu Finanční správy. (ze dne: 6.11.2016)

Aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací z hlediska DPH od 1.10.2016

Nařízení vlády č. 296/2016 Sb. rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti na okruh velkoobchodních telekomunikačních služeb poskytovaných mezi podnikateli v elektronických komunikacích od 1.10.2016. GFŘ vydalo k této problematice informaci, kde upřesňuje výklad dané problematiky. (ze dne: 4.10.2016)

Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1. 9. 2016 – osoby povinné k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu

Daňová správa informuje na svém webu, že od 1.9.2016 dochází ke změně místní příslušnosti u osob povinných k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu a to z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

Pro stávající plátce, kterých se to týká (tj. osoby registrované jako plátci daně z přidané hodnoty před 1. 9. 2016), vydá do 12 měsíců původní správce daně (Finanční úřad pro hlavní město Prahu) rozhodnutí o změně místní příslušnosti, ve kterém stanoví datum, od kterého přechází místní příslušnost na nového správce daně (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj). Do dne, ke kterému dojde k přechodu místní příslušnosti na nového správce daně, je nezbytné všechny platby daně z přidané hodnoty zasílat na účty dosavadního finančního úřadu a rovněž veškerá podání týkající se daně z přidané hodnoty činit vůči dosavadnímu správci daně. (ze dne: 17.9.2016)

Elektronická evidence tržeb (EET) - metodický pokyn GFŘ

Metodický pokyn daňové správy k elektronické evidenci tržeb byl zveřejněn dne 31. 8. 2016 . Pokyn mimo jiné upřesňuje, že od 1. prosince 2016 budou evidenci tržeb podléhat "pouze" ubytovací a stravovací služby (NACE 55 Ubytování, NACE 56 Stravování a pohostinství – pouze tržby za stravovací služby) a zároveň doplňuje, že o stravovací službu se jedná v případě, kdy bude jídlo servírováno v provozovně a zákazníkovi poskytnuto včetně zázemí (stoly, židle, toalety atd.). Pokud bude jídlo například vydáváno do papírové tašky, zabaleno do obalu atd. tedy jde o tzv. "jídlo přes ulici", pak se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží a elektronické evidenci tržeb bude podléhat až od 1. 3. 2018. (ze dne: 8.9.2016)

Úprava formuláře DPH a kontrolního hlášení

Daňová správa na svém webu upozorňuje, že v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 29.7.2016 dochází k úprava formuláře přiznání k DPH a formuláře kontrolního hlášení. Nové formuláře budou pouze v elektronické verzi. Více informací naleznete ve sdělení. daňové správy. (ze dne: 18.8.2016)

Změny u kontrolního hlášení

Novelou celního zákona dochází také ke změnám u kontrolního hlášení k DPH. U kontrolního hlášení se prodlužuje lhůta pro odpověď na výzvu správce daně z 5 kalendářních dnů na 5 pracovních dnů. Ke změnám dochází také u pokut v souvislosti s kontrolním hlášením - při prvním opožděném podání kontrolního hlášení v kalendářním roce nebude nově ukládána pokuta vůbec. Další pokuty související s kontrolním hlášením bude možné prominout. O prominutí pokuty však musí daňový subjekt požádat a to do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci platebního výměru. Pro již dříve pravomocně uložené pokuty platí speciální lhůta pro podání žádosti, a to 3 měsíce od vstupu novely v účinnost (tj. od 1. 8. 2016). Pravidla pro promíjení pokut řeší pokyn GFŘ D-29. (ze dne: 15.8.2016)

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání dle § 101a odst. 4 zákona o DPH od 1. 5. 2016

GFŘ ve vydané informaci upozorňuje na novelizaci zákona o DPH, která má za následek, že daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení podaná za období květen 2016 a následující nebo 2.kvartál 2016 a následující bude považováno na za neúčinné (jako kdyby nebylo vůbec podáno), pokud nebude mít správnou datovou strukturu a nebo bude podáno v papírové podobě. (ze dne: 27.5.2016)dapor s.r.o.

Lednická 1533
198 00 Praha 14

email: info@dapor.eu

telefon: (+420) 777 094 242

www.dapor.euJan Rutar — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 777 094 242

Jan Heger — daňový poradce, jednatel
telefon: (+420) 725 512 141